Politica de confidențialitate

I. Informații generale

 

Conţinutul website-ului www.city-med.ro (denumit în continuare Site) este proprietatea exclusivă a entităţii CITY MED S.R.L (denumită în continuare Titularul sau CITY MED) cu sediul în Satu Mare. Str Diana, Nr.17, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J30/1250/2007, având cod fiscal 19707470, CUI:19707470.

 

În calitate de operator de date, Titularul urmărește în permanență şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (in continuare “RGPD”).

 

Această Politică privind confidențialitatea este valabilă începând cu luna octombrie 2021 și are rolul de a vă informa cu privire la:
• activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal, ale dumneavoastră, în calitate de vizitator al Site-ului sau de utilizator al funcțiilor din cadrul Site-ului;
• prelucrările datelor cu caracter personal derulate de CITY MED, în vederea desfășurării activităților sale, conform celor descrise mai jos.

 

CITY MED poate actualiza prezenta Politică de confidențialitatea ulterior, caz în care va informa persoanele vizate prin intermediul Site-ului cu privire la orice modificări înainte ca acestea să devină aplicabile.

 

II. Definiţii

 

Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

 

Pacient corporate“ înseamnă pacienţii beneficiari ai serviciilor CITY MED în baza parteneriatelor sau contractelor de prestări servicii încheiate de CITY MED cu diverse categorii de entităţi juridice atât din domeniul medical, cât şi din domeniul non-medical şi care nu sunt direct plătitori (de exemplu, clienţi ai partenerilor din domeniul medical, angajaţi ai partenerilor contractuali din domeniul non-medical, beneficiari ai parteneriatelor încheiate cu grădiniţe, beneficiari ai parteneriatelor încheiate cu firmele de asigurări).

 

Pacient direct“ înseamnă pacienţii beneficiari ai serviciilor CITY MED care se prezintă în Recepţiile CITY MED şi sunt fie direct plătitori, total sau parțial, inclusiv pacienții care beneficiază de anumite reduceri față de prețurile listate, vouchere sau alte promoții în baza parteneriatelor încheiate de CITY MED cu diverse categorii de entități juridice non-medical (de exemplu: membrii de sindicat, beneficiari ai voucherelor emise de companiile pharma).

 

Pacient CAS“ înseamnă pacienţii care solicită CITY MED efectuarea unor analize decontate integral de către Casa de Asigurări de Sănătate („CAS”).

 

Medic trimiţător“ înseamnă medicul care a recomandat/înscris în trimiterea medicală efectuarea anumitor analize de laborator.

 

Medic“ înseamnă medicul care interacționează cu CITY MED prin intermediul reprezentanților medicali.

 

Prelucrare“ (și derivatele sale, incluzând fără limitare ”a prelucra”) înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu Caracter Personal, incluzând fără limitare colectarea, înregistrarea, păstrarea, modificarea, utilizarea, dezvăluirea, accesul, transferul sau distrugerea acestora.

 

Funcția de comandă și plată de analize medicale” (denumita în cele ce urmează și Funcția)înseamnă funcție disponibilă în cadrul site-ului prin care se pune la dispoziția Utilizatorului Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale posibilitatea de a comanda și a plăti analizele medicale selectate din portofoliul CITY MED, disponibile în cadrul funcției, cât și de a selecta efectuarea programărilor, după caz, conform informațiilor prezentate în cadrul Secțiunii Shop Online, comanda și plata analizelor medicale selectate de către utilizator se vor realiza conform Termenelor și Condițiilor care pot fi consultate accesând link-ul https://www.CITY MED.ro/termeni-si-conditii-cos-de-cumparaturi/.

 

Utilizatorii Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale” se referă la persoanele care utilizează funcția disponibilă în cadrul Site-ului pentru a comanda și plăti online analize medicale din portofoliul CITY MED.

 

Vizitator” înseamnă orice persoană care accesează sau utilizează Site-ul.

 

III. Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate

 

Categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate depind de interacțiunile şi raporturilor pe care le stabiliți le aveţi cu Titularul, respectiv în raport de accesarea/ utilizarea Site-ului. Astfel, Titularul ar putea prelucra următoarele categorii de Date cu Caracter Personal pentru următoarele categorii de persoane vizate:

 

1. În cazul vizitatorilor Site-ului, în cazul în care accesați și/ sau utilizați Site-ul, următoarele categorii de Date cu Caracter Personal ar putea fi prelucrate:
2. în cazul testelor efectuate de dumneavoastră pe Site, categoriile de Date cu Caracter Personal colectate pot fi diferite (de ex. privind determinarea analizelor necesare, calcularea indicelui de masă corporală): sex, vârsta, înălţimea, greutatea, condiţii de muncă, istoric de boli în familie, obiceiuri/ preferinţe. În cazul acestor teste, vă rugăm să aveți în vedere faptul că informațiile pe care dumneavoastră le completați nu sunt stocate de către CITY MED și nici nu sunt coroborate cu alte informații astfel încât să ducă la identificarea persoanei vizate care completează respectivul test. Informațiile sunt solicitate pentru generarea profilului conform standardelor de sănătate acceptate la nivel Mondial și nu duc la identificarea persoanei;
3. în cazul completării Formularelor de sugestii, solicitării de informaţii suplimentare, completării Formularului de contact şi/ sau reclamaţii: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, locația CITY MED ;
4. In cazul abonării pentru primirea comunicărilor de marketing: nume, prenume, adresă de e-mail, sex, precum și date de tracking în vederea analizării gradului de interes pe care comunicările comerciale îl reprezintă pentru primitor (ex.: adresa IP, clickuri, accesări, localitate).
5. În cazul înscrierii la evenimente online și/ sau offline dedicate profesioniștilor din domeniul medical: nume, prenume, adresă de e-mail, sex, profesie, specializare și date de tracking în vederea analizării gradului de interes pe care astfel de comunicări îl reprezintă pentru primitor (ex.: adresa IP, clickuri, accesări, localitate).
6. efectuarea testului Ag SARS-CoV-2 (testarea pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2): nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon (pentru ca persoanele care efectuează programarea să primească un sms de confirmare a programării, în cazul în care au optat pentru a primi confirmarea prin sms).
• În cazul efectuării unei programări în vederea prezentării într-un centru de recoltare pentru efectuarea oricăror analize din portofoliul CITY MED : nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon (pentru ca persoanele care efectuează programarea să primească un sms de confirmare a programării, în cazul în care au optat pentru a primi confirmarea prin sms).
• În cazul Utilizatorilor Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului (astfel cum aceasta este definită în Termenele şi Condiţiile de utilizare a acestei funcţii): nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, cod numeric personal (CNP), serie și număr pașaport, adresă de domiciliu.

 

Notă: Datele bancare pe care le furnizați în contextul introducerii unuia sau mai multor carduri de credit utilizate pentru a face plata online în cadrul Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului nu sunt accesate sau stocate de către CITY MED, acestea fiind furnizate direct în pagina procesatorului de plăți. Ulterior introducerii datelor bancare, va trebui să completați datele cu caracter personal solicitate de procesatorul de plăți din motive de securitate sau din rațiuni contabile, precum: adresă, număr de telefon, adresă de e-mail. Aceste date nu sunt prelucrate în nici un fel de către CITY MED. Pentru a înțelege în ce scopuri vă sunt prelucrate Datele cu Caracter Personal de către procesatorul de plăți, vă rugăm să consultați politica de confidențialitate a acestuia.

 

In măsura în care, în vederea utilizării Funcției de comandă și plată de analize medicale în cadrul site-ului, sunt dezvăluite Datele cu Caracter Personal aparținând altor persoane vizate decât Vizitatorul (inclusiv când Datele cu Caracter Personal ale persoanei vizate sunt furnizate de persoana care achiziționează analizele medicale pentru și/ sau în numele altei persoane, persoana care face divulgarea Datelor cu Caracter Personal confirmă că a informat aceste persoane cu privire la modul în care Datele lor cu Caracter Personal vor fi prelucrate, drepturile de care aceste persoane beneficiază potrivit legii și că a obținut acordul persoanelor respective pentru această operațiune (după caz). În acest sens, pacienții sau persoanele menționate mai sus, au obligația de a le informa cu privire la prelucrarea Datelor cu Caracter Personal, astfel încât prelucrarea (de ex.: în cadrul actului medical, pentru transmiterea rezultatelor analizelor) să poată fi realizată fără a mai fi necesare alte formalități din partea CITY MED.

 

3. În cazul prestării serviciilor de consultanță (pre și/ sau post efectuare analize de laborator) la distanță (online) prin intermediul conectării în cadrul platformei CITY-MED. pusă la dispoziție de CITY MED sau de un împuternicit al acestuia, incluzând efectuarea operațiunilor de facturare, procesarea plăților și recuperarea creanțelor, dacă va fi cazul, prin intermediul mijloacelor tehnice utilizate de către CITY MED, următoarele Categorii de Date cu Caracter Personal ar putea fi prelucrate în vederea accesării serviciului de consultanță la distanță pentru:

 

efectuarea programării pentru prestarea serviciilor de consultanță prin conectare în cadrul platformei CITY-MED.RO: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, barcode unic furnizat de CITY MED;
identificarea pacientului în cadrul platformei CITY-MED.RO: nume, prenume, data nașterii, locația CITY MED în cadrul căreia s-a realizat cea mai recentă vizită;
desfășurarea propriu-zisă a sesiunii de consultanță la distanță: (i) date furnizate de către pacient – nume, prenume, voce, imagine, date medicale, date privind starea de sănătate, (ii) date accesate de către medic pe baza informațiilor și documentelor din sistemul CITY MED – nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind starea de sănătate, date medicale, date genetice, date consemnate de medic în desfășurarea consultației (dacă a existat o sesiune anterioară), origine etnică, cod identificare client, CNP, date rezultând din actul de identitate (inclusiv o copie digitală a actului, după caz), adresă, numar de telefon, e-mail, stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație, după caz, date aparținând reprezentanților legali, (iii) date și informații consemnate de către medic pe durata desfășurării sesiunii – (date medicale, date privind starea de sănătate); cât și (iv) date privind desfășurarea sesiunii consemnate de sistemul utilizat (auditul sesiunii) – data și ora desfășurării sesiunii online, durata sesiunii online precum și toate acțiunile întreprinse de către persoana vizată în legătură cu sesiunea respectivă și momentul de timp la care s-au realizat acestea;
Date cu Caracter Prsonal prelucrate de către furnizorul platformei pentru asigurarea conexiunii, utilizării platformei și menținerea securității acesteia, dar fără a se limita la: nume, prenume, ID cont, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă IP, geolocalizare, data și ora accesării platformei, etc. Înainte de accesarea platformei, vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de utilizare a acesteia, precum și Politica de Confidențialitate privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul platformei.

 

4. În cazul Pacienţilor, în funcţie de categoria din care fac parte şi interacţiunea acestora cu CITY MED, ar putea fi prelucrate următoarele categorii de Date cu Caracter Personal:

 

4.1 Pacienţi direcţi
pentru prestarea serviciilor de analize de laborator, a consilierii/consultanței necesare pre și/sau post efectuare analize de laborator (offline sau online), incluzând efectuarea programărilor pentru recoltare, dacă este cazul, efectuarea operațiunilor de facturare, procesare a plăților, inclusiv pentru recuperarea creanțelor: nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date medicale, date genetice, date consemnate de medic în desfășurarea consultației, origine etnică, cod identificare client, CNP, date rezultând din actul de identitate (inclusiv o copie a actului, după caz), adresă, număr de telefon, e-mail, stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație, informații bancare, informații privind contractul, voce, imagine, data și ora prestării serviciului, durata consultației telefonice, data și ora desfășurării sesiunii online, durata sesiunii online;
pentru efectuarea de rapoarte statistice interne;
• pentru solicitarea de feedback: nume, prenume, adresă de e-mail;
• pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale: (i) în situaţia creării contului în baza cererii de analize – nume, prenume, buletinele de rezultate aferente analizelor medicale efectuate, datele din cererea de analize, incluzând user şi parolă, iar în plus (ii) în situaţia creării contului web: user şi parolă pentru contul web, adresă de e-mail, CNP, semnătură;
• în vederea scanării QR codului în cazul rezultatelor testului Ag SARS-CoV-2 (testarea pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2) în vederea îndeplinirii obligațiilor legale de prezentare a certificatului digital al UE privind COVID, respectiv după scanarea codului de pe buletinul de rezultat se va afișa numele, prenumele, data de naștere, CNP.
• În vederea efectuării programării online pentru prestarea serviciilor oferite de către CITY MED;
• În cazul pacienților care doresc să efectueze în cadrul laboratoarelor CITY MED testul Ag SARS-CoV-2 (testarea pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2) Datele cu Caracter Personal, inclusiv datele medicale, se vor raporta împreună cu rezultatele testelor efectuate către autoritățile publice, în conformitate cu și în condițiile stabilite prin actele normative aplicabile, precum și în vederea gestionării relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entități care prestează un serviciu public.
• pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor în punctele de recoltare: imaginea ca urmare a utilizării dispozitivelor de supraveghere video.

 

4.2 Pacienţi corporate

 

pentru prestarea serviciilor de analize de laborator: nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date genetice, origine etnică, CNP, date rezultând din actul de identitate (inclusiv o copie a actului, după caz), adresă, telefon, e-mail (adresa de e-mail de business sau personală, după caz), stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație; De asemenea, în măsura în care pacienții corporate solicită o programare în vederea efectuării testului Ag SARS-CoV-2 (testarea pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2), adiacent categoriilor de date menționate anterior, se va colecta numărul de telefon și adresa de e-mail. Aceste date sunt necesare în contextul obligațiilor legale pe care le are CITY MED cu privire la raportările către autoritățile competente;
• pentru solicitarea de feedback: nume, prenume, adresa de e-mail;
• pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale: (i) în situaţia creării contului în baza cererii de analize – nume, prenume, buletinele de rezultate aferente analizelor medicale, datele din cererea de analize, incluzând user şi parolă, iar în plus (ii) în situaţia creării contului web pe bază de CNP: user şi parolă pentru contul web, adresă de e-mail, CNP;
• în vederea scanării QR codului în cazul rezultatelor testului Ag SARS-CoV-2 (testarea pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2) în vederea îndeplinirii obligațiilor legale de prezentare a certificatului digital al UE privind COVID, respectiv după scanarea codului de pe buletinul de rezultat se va afișa numele, prenumele, data de naștere, CNP.
• În vederea efectuării programării online pentru prestarea serviciilor oferite de către CITY MED;
• în cazul pacienților pentru care se efectuează, în cadrul laboratoarelor CITY MED, testul Ag SARS-CoV-2 (testarea pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2) Datele cu Caracter Personal, inclusiv datele medicale, se vor raporta împreună cu rezultatele testelor efectuate către autoritățile publice competente, în conformitate cu și în condițiile stabilite prin actele normative aplicabile, precum și în vederea gestionării relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entități care prestează un serviciu public;
• pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor în punctele de recoltare: imaginea ca urmare a utilizării dispozitivelor de supraveghere video.

 

4.3 Pacienţi CAS

 

pentru prestarea serviciilor de analize de laborator: nume, prenume, sex, vârstă, data nașterii, semnătură, date rezultând din trimiterea medicală, date privind sănătatea, date medicale, date genetice, origine etnică, CNP, date rezultând din actul de identitate (inclusiv o copie a actului, după caz), adresă, telefon, e-mail, stare civilă, cetățenie, semnătură, profesie, ocupație, calitatea de asigurat;
• pentru solicitarea de feedback: nume, prenume, adresa de e-mail;
• pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale: (i) în situaţia creării contului în baza cererii de analize – nume, prenume, buletinele rezultatelor analizelor medicale, datele din cererea de analize, incluzând user şi parolă iar în plus (ii) în situaţia creării contului web pe bază de CNP: user şi parolă pentru contul web, adresă de e-mail, CNP;
• În vederea efectuării programării online pentru prestarea serviciilor oferite de către CITY MED;
• pentru asigurarea securității bunurilor și persoanelor în punctele de recoltare: imaginea ca urmare a utilizării dispozitivelor de supraveghere video.

 

Notă: În orice moment, pacientul care are un cont web activ are acces la datele sale de identificare/ contact.

 

Notă: Cu privire la alte prelucrări ale Datelor cu Caracter Personal aparţinând Pacienţilor, realizate de CITY MED în cadrul actului medical, prin sisteme manuale şi automate, inclusiv pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor noastre sau pentru activităţi de marketing direct, mai multe informaţii au fost furnizate şi sunt disponibile persoanelor vizate prin Formularul de furnizare date în vederea întocmirii cererii de analize şi Nota de informare privind prelucrarea de date.

 

Notă: În ceea ce privește prelucrarea imaginii, aceasta se prelucrează în cadrul supravegherii video a punctelor de recoltare conform prevederilor legale în vigoare sau, după caz, a interesului legitim al CITY MED. Imaginea este prelucrată în măsura în care persoana vizată vizitează o recepție CITY MED.

 

5. În cazul Medicilor trimiţători şi al asistentelor:

 

5.1 Următoarele Date cu Caracter Personal ale Medicului trimiţător ar putea fi prelucrate:

 

• pentru accesul online la rezultatele analizelor medicale efectuate Pacienţilor, pentru care medicul respectiv a acordat trimiterea/trimiterile, atunci când pacientul a solicitat CITY MED transmiterea rezultatelor în format electronic către Medicul trimiţător: nume, prenume, cod de parafă, adresa de e-mail, user si parola pentru contul web pe bază de cod de parafă, semnătură;
• pentru efectuarea analizelor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către CITY MED, în contextul furnizării rezultatelor pentru analizele înscrise în trimiterea medicală: nume, prenume, CNP, cod parafă, semnătură, profesie, specialitate medicală, loc de muncă, adresa de e-mail, număr de telefon.

 

5.2 Următoarele Date cu Caracter Personal ale asistentelor externe care au recoltat probele pentru analizele de laborator sunt prelucrate pentru realizarea serviciilor medicale de analize de laborator, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către CITY MED: nume, prenume, semnătură, profesie, loc de muncă, adresă e-mail, naţionalitate, sex, adresă de domiciliu, număr de telefon.

 

6. În cazul candidaţilor pentru angajare: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, post/ funcţie, oraş, alte Date cu Caracter Personal din cadrul C.V.-ului comunicat CITY MED (care poate să includă, printre altele, următoarele date în plus faţă de cele menţionate anterior, respectiv: imagine, profesie, informaţii privind locul de muncă, precum și orice alte informații menționate în respectivul document).

 

7. În cazul persoanelor de contact ale colaboratorilor/ potenţialilor colaboratori (corporate), cum ar fi, în contextul inițierii, respectiv al gestionării relației contractuale cu aceştia: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, funcţie, loc de muncă, profesie.

 

8. În cazul profesioniștilor din domeniul medical există posibilitatea ca CITY MED să colecteze date din surse publice, precum: nume, prenume, specialitatea, locația desfășurării activității, entitatea în care profesioniștii din domeniul medical își desfășoară activitatea, adresă de e-mail, număr de telefon, după caz. Aceste date pot fi prelucrate pentru inițierea unei colaborării cu respectivii profesioniști, dat fiind domeniul de activitatea în care Operatorul își desfășoară activitatea, cât și în vederea stabilirii direcțiilor viitoare de business și de dezvoltare a companiei.

 

9. În cazul abonaţilor pentru primirea de comunicări comerciale prin intermediul Site-ului: nume, prenume, adresa de e-mail, sex și date de tracking în vederea analizării impactului pe care comunicările le au asupra primitorului (ex. adresa IP, clickuri, accesări, localitate). Datele de tracking ajută CITY MED să înteleagă dacă campaniile pe care le promovează sunt de interes pentru persoanele vizate. Astfel, pe baza numărului de comunicări primite, deschise și accesate, ne putem da seama dacă este nevoie de schimbări în privința comunicărilor pe care le facem. Adresa IP este prelucrată de furnizorul prin intermediul căruia CITY MED transmite comunicările electronice, respectiv Salesforce, dar aceasta nu este folosită de către CITY MED în alte modalități decât cea prezentată în prezenta Politică

 

9.1. În cazul abonaţilor pentru primirea de comunicări comerciale care și-au exprimat această opțiune în recepțiile CITY MED: nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon și date de tracking (ex. adresa IP, clickuri, accesări, localitate).

 

9.2. Transmiterea mesajelor comerciale către pacienții care și-au exprimat această opțiune în recepțiile CITY MED se realizează tot de către furnizorul SZAKI SOFTWARE COMPANY SRL

 

9.3. În cazul abonaților (medici) pentru primirea de comunicări comerciale în cazul în care aceștia și-au exprimat această opțiune prin completarea în acest sens a formularelor prezentate de către reprezentanții medicali: (i) date generale: nume, prenume, adresa de e-mail, număr de telefon, sex (ii) date specifice profesiei si date demografice: vârsta, specialitatea, codul de parafă, locația spitalului/ clinicii/ cabinetului/ furnizorului de servicii medicale unde acesta activează, (iii) date specifice profesiei și date de profilare: spital/ clinica/ cabinet/ furnizor de servicii medicale la care persoana vizată își desfășoara activitatea, gradul medical, domeniul medical de interes, locația locurilor de muncă în cazul locurilor multiple, (iv) date de tracking: adresa IP, ora primirii e-mailului, ora deschiderii e-mailului, link-ul accesat din e-mail, numărul de accesări ale link-urilor din e-mail, geolocalizare (țară, oraș).

 

Datele generale sunt prelucrate în vederea transmiterii comunicărilor generale, precum: comunicări despre activitatea CITY MED, despre teste din portofoliul nostru și campaniile pe care le desfășurăm (de exemplu, revista Jurnal de laborator, alte newslettere de interes general), etc. Datele demografice, datele specifice profesiei si cele de profilare sunt prelucrate împreună cu datele generale pentru transmiterea unor comunicări personalizate, în funcție de interesele persoanelor vizate, de zona în care acestea se află, precum: comunicări despre teste sau campanii în funcție de specialitatea persoanelor vizate sau de domeniul medical de interes, comunicări despre deschiderea unor centre CITY MED în localitatea dvs., etc. CITY MED nu efectuează prelucrări automatizate și nu ia decizii automatizate care produc efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează într-un mod similar într-o măsură semnificativă. De asemenea, profilarea pe care CITY MED o face reprezintă încadrarea abonatului în mod manual într-o categorie, pe baza informațiilor pe care acesta le oferă, precum și ținând cont de gradul de interacțiune cu CITY MED, prin participarea la evenimentele organizate, studiile de piață sau orice alte activități relevante. Datele de tracking, astfel cum acestea sunt menționate mai sus, sunt utilizate în transmiterea tuturor comunicărilor comerciale de către CITY MED, în măsura în care v-ați exprimat acordul pentru utilizarea acestora, întrucât prin colectarea acestor Date cu Caracter Personal se analizează impactul pe care comunicările le au asupra primitorului și dacă campaniile pe care le promovează CITY MED sunt de interes pentru persoanele vizate. CITY MED colaborează cu furnizori de servicii pentru transmiterea mesajelor comerciale prin intermediul e-mail-ului, astfel cum am detaliat anterior.
Pentru fiecare categorie de abonați se vor utiliza strict datele pentru care aceștia și-au exprimat consimțământul în vederea primirii comunicărilor comerciale, în funcție de comunicările pentru care aceștia au optat.

 

10. În cazul în care v-ați exprimat acordul pentru prelucrarea Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal în scop de studii/ cercetări de piață/ prospectarea pieței, pot fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numele, prenumele, numărul de telefon, adresa de e-mail, specializarea, datele de tracking, precum și orice alte date cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în cadrul studiilor/ cercetărilor de piață (ex., imagine, voce, etc.). Datele de tracking sunt prelucrate pentru trasarea eficienței e-mail-urilor transmise.

 

11. În cazul persoanelor care contactează CITY MED prin intermediul Call Center sau prin telefon, la numerele de telefon afişate pe Site sau prin alte mijloace de comunicare la distanţă, aparţinând Titularului, în contextul:

 

11.1 Programărilor pentru serviciile de analize de laborator și/sau pentru programarea consultanței necesare pre și/ sau post efectuare analize de laborator (offline sau online), pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, CNP, calitatea de asigurat, informaţii privind trimiterea medicală, data naşterii, numărul de telefon, adresa de e-mail, barcode.

 

11.2 Solicitărilor, reclamaţiilor şi a sugestiilor telefonice, precum şi cele transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă pot fi prelucrate următoarele Date cu Caracter Personal: nume, prenume, adresă de domiciliu, telefon, adresă e-mail. În măsura în care prin intermediul unor astfel de solicitări, inclusiv prin formularul de contact de pe Site, furnizaţi în mod direct şi alte date care nu v-au fost solicitate în mod expres de Titular, CITY MED va prelucra exclusiv datele necesare în scopul gestionării cererii dumneavoastră. În măsura în care furnizați alte date care nu au fost solicitate dar care se dovedesc utile pentru gestionarea solicitării dumneavoastră, acestea vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile prezentei Politici.

 

12. În cazul reprezentanţilor legali ai pacienţilor minori/ majori fără discernământ (părinte, tutore sau curator, aparţinător, după caz): nume, prenume, semnătură, iar în anumite cazuri şi date privind actul de identitate sau date din actele de stare civilă.

 

IV. Scopurile şi temeiurile Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal

 

Datele cu Caracter Personal cu privire la categoriile de persoane vizate menţionate la secţiunea III. de mai sus, furnizate cu ocazia derulării relaţiilor cu Titularul, în contextul actului medical și prestării serviciilor de analize medicale, creării și gestionării contului web pentru accesarea rezultatelor analizelor medicale, solicitării de oferte, completarea formularelor online, comenzii şi plăţii online de analize medicale prin intermediul Funcției de comandă și plată de analize medicale, îmbunătăţirii serviciilor CITY MED, abonarea pentru primirea comunicărilor comerciale sau furnizate de aceştia în alt mod prin utilizarea Site-ului sau în cadrul relației cu CITY MED, pot fi prelucrate de CITY MED direct şi/ sau prin intermediul împuterniciţilor săi, pentru următoarele scopuri şi în baza următoarelor temeiuri:

 

1. Dacă sunteţi vizitator al Site-ului, vom putea prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal după cum urmează:

 

1.1 Pentru mai multe detalii privind utilizarea modulelor de tip cookie-uri vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibila pe site-ul CITY MED (www.CITY MED.ro).

 

Temeiul prelucrării: consimţământul, executarea contractului sau interesul legitim, conform prevederilor Legii nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

 

1.2 Pentru scopul gestionării testelor efectuate de dumneavoastră pe Site (de exemplu, privind determinarea analizelor necesare, calcularea indicelui de masă corporală): sex, vârsta, înălţimea, greutatea, condiţii de muncă, istoric de boli în familie, obiceiuri/ preferinţe. În funcţie de testul efectuat, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate pot fi diferite. Astfel cum am menționat anterior, informațiile completate în timpul testului nu sunt stocate sau coroborate cu alte informații în vederea identificării persoanei care a completat testul în cauză.

 

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

 

1.3 Pentru scopul gestionării solicitărilor transmise prin intermediul formularelor de sugestii, solicitarea de informaţii suplimentare, Formularului de contact şi/ sau reclamaţii de pe Site.

 

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

 

1.4. Pentru scopul gestionării abonărilor de a primi comunicări de marketing referitoare la campaniile, promoțiile CITY MED, precum și activitatea CITY MED, inclusiv prelucrarea datelor de tracking pentru analizarea eficienței comunicărilor transmise și a interesului arătat.

 

Temeiul prelucrării: consimțământul.

 

1.5. Pentru scopul gestionării înscrilor la evenimentele organizate de către CITY MED și transmiterea comunicărilor legate de acestea, inclusiv prin prelucrarea datelor de tracking în vederea analizării interesului pentru aceste comunicări și a eficienței acestora.

 

Temeiul prelucrării: consimțământ

 

1.6. Pentru scopul efectuării programării online în vederea efectuării testului Ag SARS-CoV-2 (testarea pentru depistarea infecției cu virusul SARS-CoV-2).

 

Temeiul prelucrării: contractul.

 

1.7. Pentru scopul efectuării programării online în vederea efectuării testelor din portofoliul CITY MED.

 

Temeiul prelucrării: contractul.

 

1.8. Pentru scopul utilizării platformei rezultate online și a primirii rezultatului acestuia pe e-mail

 

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

 

Dacă sunteţi utilizator al Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului, vom putea prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal după cum urmează:

 

2.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:

• conformarea cu normele aplicabile CITY MED, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
• gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către CITY MED;
• prestarea serviciilor medicale oferite de CITY MED, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
• îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
• soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
• audit intern;
• arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al CITY MED, aprobat de autoritatea competentă;
• gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;

 

Temeiul prelucrării: obligaţia legală.

 

2.2 În vederea încheierii și executării contractelor pentru următoarele scopuri:
• preluarea şi procesarea comenzilor de analize plasate online de către Utilizatorii Funcţiei de comandă şi plată de analize medicale în cadrul Site-ului (prin acceptarea Termenelor şi Condiţiilor de utilizare a acestei funcţii de pe Site);
• în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice;
• în contextul identificării pacientului anterior prestării serviciului de consultanță la distanță;
• în contextul desfășurării propriu-zise a serviciilor de consultanță la distanță;
• în contextul auditării sesiunii de consultanță la distanță efectuată;
• gestionarea cererilor/ reclamaţiilor primite în legătură cu derularea contractului, respectiv cu prestarea serviciilor;

 

Temeiul prelucrării: contractul.

 

2.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:
• constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale CITY MED în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;
• gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii;
• asigurarea securității mijloacelor tehnice disponibile pentru prestarea serviciului de asigurare a consultațiilor la distanță, precum și asigurarea securității Datelor cu Caracter Personal astfel prelucrate.

 

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

 

3. Dacă sunteţi pacient, vom putea prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal după cum urmează:

 

3.1 În cazul în care sunteţi Pacient direct:

 

3.1.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:
• conformarea cu normele aplicabile CITY MED, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
• gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către CITY MED;
• prestarea serviciilor medicale oferite de CITY MED, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
• solicitarea de feedback cu privire la modul în care au fost îndeplinite serviciile, precum și cu privire la nevoile și cerințele pacienților;
• îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
• soluţionarea cererilor/ plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
• audit intern;
• arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al CITY MED, aprobat de autoritatea competentă;
• gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
• păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale;
• facturarea, încasarea preţurilor serviciilor prestate, alte operaţiuni de plată, returnări plăţi;
• asigurarea securității în incintele CITY MED.

 

Temeiul prelucrării: obligaţia legală.

 

3.1.2 În vederea încheierii și executării contractelor pentru următoarele scopuri:
• executarea contractelor privind furnizarea de asistenţă medicală, inclusiv prestarea serviciilor contractate, efectuarea programărilor, efectuarea analizelor de laborator, transmiterea rezultatelor, acordarea serviciilor de consultanță pre și/sau post efectuare analize de laborator prin intermediul mijloacelor tehnice;
• în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice solicitate de pacienţi sau transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă;
• gestionarea cererilor/reclamaţiilor primite în legătură cu derularea contractului;
• în vederea gestionării conturilor web puse la dispoziţia pacienţilor, care au solicitat crearea unor astfel de conturi, în vederea accesării online a rezultatelor analizelor medicale;
• transmiterea ofertelor de asistenţă medicală personalizate, ca urmare a solicitării pacientului.

 

Temeiul prelucrării: contractul.

 

3.1.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:
• constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale CITY MED în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;
• gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

 

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

 

3.2 În cazul în care sunteţi Pacient corporate sau Pacient CAS:

 

3.2.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:
• conformarea cu normele aplicabile CITY MED, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
• gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către CITY MED;
• prestarea serviciilor medicale oferite de CITY MED, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale, efectuării programărilor;
• solicitarea de feedback cu privire la modul în care au fost îndeplinite serviciile, precum și cu privire la nevoile și cerințele pacienților;
• îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
• soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
• audit intern;
• arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al CITY MED, aprobat de autoritatea competentă;
• gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
• păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale;
• asigurarea securității în incintele CITY MED.

 

Temeiul prelucrării: obligaţia legală.

 

3.2.2 În vederea încheierii și executării contractelor pentru următoarele scopuri:
• în vederea gestionării conturilor web puse la dispoziţia pacienţilor care au solicitat crearea unor astfel de conturi în vederea accesării online a rezultatelor analizelor medicale.
• transmiterea ofertelor de asistenţă medicală personalizate, ca urmare a solicitării pacientului.

 

Temeiul prelucrării: contract.

 

3.2.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:
• în scopul prestării serviciilor medicale solicitate şi transmiterii rezultatelor analizelor medicale către pacient;
• constatarea, exercitarea sau apărarea unor drepturi ale CITY MED în instanță, precum și în orice alte proceduri judiciare;
• în contextul prelucrărilor de date pentru programările telefonice solicitate de pacienţi sau transmise prin alte mijloace de comunicare la distanţă;
• gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

 

Temeiul prelucrării: interes legitim.

 

Dacă sunteţi Medic trimiţător sau asistentă externă pentru recoltare, vom putea prelucra datele dumneavoastră:

 

4.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:
• conformarea cu normele aplicabile CITY MED, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
• gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către CITY MED;
• prestarea serviciilor medicale oferite de CITY MED pacienţilor, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
• îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale;
• soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
• audit intern;
• arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al CITY MED, aprobat de autoritatea competentă;
• gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

 

Temeiul prelucrării: obligaţia legală.

 

4.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:
• transmiterea rezultatelor online către Medicii trimiţători atunci când pacienţii pentru care a fost emisă trimiterea medicală au optat în acest sens;
• realizarea serviciilor medicale, gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către CITY MED.

 

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

 

• Dacă sunteţi candidat pentru angajare vom putea prelucra datele dumneavoastră:

 

5.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:
• soluţionarea cererilor/ plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
• arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al CITY MED, aprobat de autoritatea competentă;
• gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

 

5.2 În vederea efectuării demersurilor necesare încheierii unui contract pentru următoarele scopuri:
• desfășurarea activităților specifice de recrutare pentru anumite posturi vacante în cadrul CITY MED;
• gestionarea oricăror cereri cu privire la recrutarea anumitor posturi vacante.

 

Temeiul prelucrării: contractul.

 

5.3 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:
• desfăşurarea activităţilor de recrutare ulterioare pentru anumite posturi vacante în cadrul CITY MED, altele decât cele pentru care ați aplicat inițial;
• gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

 

Temeiul prelucrării: interes legitim.

 

• Dacă sunteţi persoană de contact a colaboratorilor/ potenţialilor colaboratori vom putea prelucra datele dumneavoastră:

 

6.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:
• conformarea cu normele aplicabile CITY MED, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
• gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către CITY MED;
• îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale;
• soluţionarea cererilor/ plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
• audit intern;
• arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al CITY MED, aprobat de autoritatea competentă;
• gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
• păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale.

 

Temeiul prelucrării: obligaţia legală.

 

6.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:
• inițierea, respectiv gestionarea relației contractuale cu partenerii colaboratori/potenţiali colaboratori ai CITY MED;
• gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

 

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

 

• Dacă sunteți profesionist din domeniul medical vom putea prelucra datele dumneavoastră:

 

7.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:
• conformarea cu normele aplicabile CITY MED, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/ naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
• gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către CITY MED;
• îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale;
• soluţionarea cererilor/ plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
• audit intern;
• arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al CITY MED, aprobat de autoritatea competentă;
• gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
• păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale.

 

Temeiul prelucrării: obligaţia legală.

 

7.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:
• inițierea, respectiv gestionarea relației contractuale cu dumneavoastră;
• stabilirea direcțiilor viitoare de business și de dezvoltare a companiei pe baza domeniilor de activitate în dezvoltare care pot necesita servicii specifice de analize de laborator;
• gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

 

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

 

Dacă sunteţi abonat pentru primirea comunicărilor de marketing vom putea prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal după cum urmează:

În scopuri de marketing, pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (de ex. e-mail, telefon) şi prin alte platforme de comunicare digitală, de comunicări comerciale, informații, noutăți despre activitatea CITY MED, campaniile în desfășurare sau alte mesaje comerciale privind produsele şi serviciile CITY MED, inclusiv cu privire la produsele și serviciile puse la dispoziție în colaborare cu afiliaţii şi partenerii CITY MED. Vă vom transmite mesaje de marketing în funcție de sex, întrucât există posibilitatea ca anumite mesaje de marketing să fie adresate după caz, doar persoanelor de sex feminin sau de sex masculin. De asemenea, în transmiterea comunicărilor menționate anterior, vom prelucra datele de tracking (ex. adresă IP, accesări, clickuri, locație) pentru a analiza gradul de interes pe care dumneavoastră îl aveți față de comunicările primite și pentru a efectua schimbări în tipul comunicărilor pe care le transmitem. Adresa IP este prelucrată de furnizorul (ClaussWeb) pe care-l utilizăm pentru transmiterea comunicărilor, pentru a putea primi informații precum comunicările deschise de către primitor și link-urile accesate. Adresa IP nu este prelucrată de către CITY MED în niciun alt mod decât modul menționat anterior. Pentru a înțelege pe deplin modalitatea de prelucrare a datelor în vederea transmiterii comunicărilor din partea CITY MED în ceea ce privește tehnologia de tracking, vă rugăm să consultați Politica de Confidențialitate Salesforce. De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere faptul că dacă sunteți potential pacient, pentru a primi comunicări comerciale din partea CITY MED puteți opta pentru abonarea online, în secțiunea dedicată sau vă puteți exprima opțiunea de a fi ținut la curent cu activitatea, campaniile, proiectele CITY MED etc. la vizita în recepțiile CITY MED, prin completarea formularelor puse la dispoziție în recepțiile CITY MED. Gradul actual al tehnologiei pe care o folosim nu ne permite să identificăm acțiunile online și offline ale aceleiași persoane, astfel că nu putem identifica și urmări dacă un anumit utilizator care și-a exprimat acordul pe site-ul CITY MED pentru primirea comunicărilor comerciale este aceeași persoană cu pacientul care s-a prezentat într-o recepție CITY MED și a ales să-și exprime acordul pentru primirea comunicărilor de marketing prin formularele dedicate. Aceeasi situație se aplică și în cazul retragerii acordurilor. Acest lucru este extrem de important în contextul gestionării opțiunilor pe care vi le-ați exprimat, iar abonarea și dezabonarea (acordul, respectiv retragerea acordului) vor trebui să se facă prin același canal, altfel nu vom putea identifica schimbările pe care dumneavoastră le solicitați, respectiv schimbarea opțiunilor dumneavoastră. Dacă vă abonați online pentru a primi comunicările comerciale menționate anterior, pentru dezabonarea de la primirea acestora va trebui fie să apăsați linkul de dezabonare primit în fiecare comunicare, fie să ne transmiteți un e-mail la adresa de contact menționată în secțiunea XI a prezentului document prin care să solicitați dezabonarea.
Dacă vă dați acordul pentru primirea comunicărilor din partea noastră prin completarea formularului din recepțiile CITY MED, aveti următoarele posibilități de a vă retrage acordul: vă puteți dezabona fie prin accesarea link-ului de dezabonare primit în fiecare comunicare, fie puteți comunica în recepție retragerea acordului sau puteți transmite un e-mail la adresa de contact menționată la secțiunea XI prin care să solicitați dezabonarea.

 

Dacă v-ați abonat atât online, cât și în centrele CITY MED pentru a primi comunicări de marketing, vă vom dezabona ținând cont exclusiv de calitatea în care ați solicitat acest lucru (pacient, utilizator). Aceasta înseamnă că în continuare veți primi comunicări pentru canalul pentru care nu ați ales să vă dezabonați (de ex. v-ați dezabonat de la comunicările de marketing pentru care ați optat la vizita în recepția CITY MED, dar nu v-ați dezabonat de la comunicările de marketing pentru care ați optat la navigarea pe site-ul CITY MED).

 

Dacă sunteți medic, pentru a primi comunicări comerciale din partea CITY MED, va trebui să vă exprimați această opțiune prin bifarea în mod corespunzător a acordurilor menționate pe formularul furnizat de către reprezentantul medical, corespunzător pentru fiecare tip de comunicare pentru care optați.

 

În măsura în care v-ați dat acordul pentru primirea comunicărilor din partea noastră prin completarea formularului pus la dispoziție de către reprezentanții medicali, aveți următoarele posibilități de a vă retrage acordul: vă puteți dezabona prin accesarea link-ului de dezabonare primit în fiecare comunicare, puteți comunica reprezentantului medical retragerea acordului sau puteți transmite un e-mail la adresa de contact menționată la secțiunea XI a prezentului document prin care să solicitați dezabonarea.

 

În funcție de tipurile de comunicări pentru care ați optat, vă vom transmite comunicări comerciale personalizate astfel încât e-mail-urile/ comunicarile prin SMS/ apel telefonic primite să fie în concordanță cu preferințele dumneavoastră.

 

Temeiul prelucrării: consimţământul.

 

Notă 1: Acordul dumneavoastră pentru activităţi de marketing direct poate fi retras în orice moment. Retragerea consimţământului dumneavoastră va produce efecte pentru viitor, fără a afecta legalitatea prelucrărilor efectuate anterior retragerii.

 

Notă 2: Pentru anumite activităţi de prelucrare, temeiul legal îl poate reprezenta o obligaţie legală (dintre cele menţionate mai jos la punctul IV.9.1.).

 

Daca sunteti medic și ați optat pentru participarea la efectuarea studiilor/ cercetărilor de piață/ prospectarea pieței derulate de către CITY MED, inclusiv prin împuterniciți, vom putea prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal:
• în vederea contactării pentru desfășurarea respectivelor studii/ cercetări de piață/ prospectări ale pieței;
• în vederea desfășurării propriu-zise a studiilor/ cercetărilor/ prospectărilor pieței;
• în vederea arhivării informațiilor legate de respectivul proiect desfășurat;
• soluționarea cererilor/ plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiați în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secțiunea XI;
• gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

 

Temeiul prelucrării: consimțământul.

 

1. Dacă sunteţi terţ şi ne contactaţi prin intermediul Call Center, prin intermediul altor numere de telefon sau prin intermediul altor mijloace de comunicare, vom putea prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal după cum urmează:

 

10.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:
• soluţionarea cererilor /plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
• arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al CITY MED, aprobat de autoritatea competentă;
• gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public.

 

Temeiul prelucrării: obligaţia legală.

 

10.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:
• gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

 

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

 

1. Dacă sunteţi reprezentant legal al pacientului minor vom putea prelucra datele dumneavoastră:

 

11.1 În vederea respectării obligaţiilor legale pentru următoarele scopuri:
• conformarea cu normele aplicabile CITY MED, inclusiv în domeniul sănătăţii, precum şi conformarea cu prevederile Standardelor europene/naţionale privind cerinţele pentru calitate şi competenţă pe care trebuie să le respecte laboratoarele medicale;
• gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate de către CITY MED;
• prestarea serviciilor medicale oferite de CITY MED, inclusiv în contextul completării formularelor de solicitare informații în vederea realizării serviciilor de analize medicale;
• îndeplinirea obligaţiilor financiar-contabile şi fiscale, inclusiv întocmirea evidenţelor contabile, păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile;
• soluţionarea cererilor/plângerilor privind exercitarea drepturilor de care beneficiaţi în contextul prelucrărilor de date, indicate mai jos la secţiunea XI;
• audit intern;
• arhivarea documentelor potrivit dispoziţiilor legale şi cu respectarea termenelor din nomenclatorul arhivistic al CITY MED, aprobat de autoritatea competentă;
• gestionarea relațiilor cu autoritățile publice sau cu alte entităţi care prestează un serviciu public;
• păstrarea anumitor registre, situaţii, formulare potrivit dispoziţiilor prevăzute de legile speciale;
• facturarea, încasarea preţurilor serviciilor prestate, alte operaţiuni de plată, returnări plăţi;
• asigurarea securității în incintele CITY MED.

 

Temeiul prelucrării: obligaţia legală.

 

10.2 În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale Titularului pentru următoarele scopuri:
• gestionarea oricăror altor cereri, reclamaţii, sugestii.

 

Temeiul prelucrării: interesul legitim.

 

V. Fișiere de tip cookie

 

Site-ul folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați Politica de cookies disponibilă pe site-ul CITY MED (www.CITY MED.ro).

 

VI. Destinatarii Datelor cu Caracter Personal

 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Titularul poate să dezvăluie anumite categorii de Date cu Caracter Personal către următoarele categorii de destinatari:

 

1. persoana vizată și/ sau reprezentanţii săi legali;
2. medicul trimiţător şi alte cadre medicale implicate în actul medical (în cazul datelor pacienţilor);
3. reprezentanţii CITY MED, entităţile din Grupul din care face parte Titularul,
4. partenerii contractuali ai CITY MED, beneficiari ai serviciilor prestate de CITY MED, între care, dar fără a se limita la alte laboratoare de analize medicale, cabinete medicale, clinicile medicale, spitale, grădiniţe, firme de asigurări, alţi parteneri corporate (în situaţia partenerilor corporate care au calitatea de angajator al pacientului, datele acestuia din urmă vor putea fi divulgate către angajator în contextul evaluării capacității de muncă, în limita dispoziţiilor legale şi pentru scopuri legate de medicina muncii, fără a fi divulgate însă date privind rezultatul analizelor medicale în lipsa unui consimţământ expres din partea pacientului);
5. partenerii contractuali ai CITY MED, prestatori de servicii de analize de laborator;
6. partenerii contractuali ai CITY MED, furnizori de servicii precum, dar fără a se limita la procesatorii de plăţi, furnizorii de servicii de pază, servicii de arhivare, agenţii de marketing, servicii de mass mailing, servicii de Software as a Service – platforma destinată prestării de servicii de consultanță la distanță, servicii de stocare a informațiilor sub forma de baze de date – CRM, servicii de hosting, consultanţii externi în diverse domenii precum contabilitate, fiscal, furnizorii de servicii juridice, organizaţii profesionale, organizații de cercetare a pieței etc.;
7. autorităţi judecătoreşti sau alte autorităţi/ entități publice de orice tip, organizații internaționale etc.

 

VII. Durata prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

Titularul va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal pe durata necesară realizării scopurilor de prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare. De asemenea, datele vor fi stocate potrivit politicilor interne ale CITY MED care stabilesc durate de păstrare a datelor și documentelor.

 

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Titularul să dispună anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.

 

În situaţia în care pacientul care deţine un cont web activ doreşte închiderea/ ştergerea contului, acesta nu va fi şters în mod automat şi nici nu are ca efect automat ştergerea Datelor sale cu Caracter Personal din cont prin apăsarea butonului “Ştergere cont”, ci această cerere de ştergere va fi soluţionată de CITY MED în termenul stabilit de prevederile legale incidente.

 

În cazul abonaţilor, la primirea comunicărilor comerciale şi prelucrarea datelor în scop de marketing și în scop de cercetare de piață/ prospectarea pieței, CITY MED va prelucra datele până la momentul la care: (i) persoana vizată îşi retrage consimţământul; (ii) persoana vizată îşi exercită dreptul de opoziţie potrivit legii; sau (iii) conform politicilor interne, s-a împlinit termenul de păstrare și prelucrare a respectivelor Date cu Caracter Personal, în concordanță cu scopul pentru care au fost colectate. În măsura în care orice persoană vizată dorește să afle în concret termenul de păstrare a datelor prelucrate în scop de marketing, poate solicita aceste informații prin transmiterea unei solicitări la datele de contact prevăzute în secțiunea XI din prezentul document.

 

La împlinirea termenului prevăzut de politicile interne sau de prevederile legale în vigoare, datele cu caracter personal se vor șterge.

 

VIII. Transferul Datelor cu Caracter Personal

 

Datele cu Caracter personal furnizate către CITY MED pot fi transferate în afara României, către state din Spaţiul Economic European.

În afara Spaţiului Economic European, Datele cu Caracter personal pot fi transferate în: China sau SUA. Este posibil ca în derularea activităților sale, statele de transfer anterior-menționate să se modifice. Pentru informații concrete privind transferul datelor dumneavoastră în afara spațiului Economic European, în măsura în care acestea sunt transferate, vă rugăm să ne transmiteți o solicitare la adresa menționată mai jos în secțiunea XI.

 

IX. Securitatea Datelor cu Caracter Personal

 

Titularul acordă o importanță deosebită confidenţialităţii şi securităţii Datelor dumneavoastră cu Caracter Personal și înțelege să asigure siguranța acestora pe parcursul activităților de prelucrare prevăzute în prezenta Politică de confidenţialitate. În acest sens, Titularul implementează măsuri tehnice şi organizatorice adecvate în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor de date prelucrate si operațiunilor de prelucrare.

 

X. Furnizarea Datelor cu Caracter Personal

 

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal poate fi o obligație contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea/ executarea unui contract, poate fi necesară pentru a putea beneficia de serviciile puse la dispoziție de CITY MED, de a naviga pe Site şi de a beneficia de facilităţile oferite pe acest spaţiu. În unele cazuri, refuzul furnizării Datelor cu Caracter Personal poate avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile puse la dispoziția dumneavoastră prin intermediul Site-ului (de exemplu, imposibilitatea înregistrării solicitării dumneavoastră). Pentru activitățile de marketing direct sau studii/ cercetări de piață/ prospectarea pieței, furnizarea datelor dumneavoastră este voluntară.

Cu toate că CITY MED cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. În astfel de situaţii, Titularul poate utiliza alte temeiuri pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea contractului sau interesul legitim.

 

XI. Drepturile Persoanei Vizate

 

În ceea ce priveşte prelucrările Datelor cu Caracter Personal indicate în prezenta Politică de confidenţialitate, fiecare persoană vizată beneficiază de următoarele drepturi, conform prevederilor legale aplicabile:
a. dreptul la informare – dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare efectuate de către Titular, în conformitate cu cerinţele legale;
b. dreptul de acces la date – dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare;
c. dreptul la rectificare – dreptul de a obţine de la operator rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc, respectiv de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;
d. dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazurile prevăzute de lege;
e. dreptul la restricţionarea prelucrării – dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege;
f. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către CITY MED către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
g. dreptul de opozitie – dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare; În ceea ce priveşte activităţile de marketing direct, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei prelucrări în orice moment.
h. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate – dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
i. dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (inclusiv la adresa de e-mail plangere@dataprotection.ro) pentru exercitarea şi apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa justiţiei.
j. dreptul de a îşi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta; Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

 

Vă rugăm să aveţi în vedere că, în cazul retragerii consimţământului conform dispoziţiilor legale aplicabile, atunci când un astfel de acord a fost exprimat anterior pentru activităţi de marketing direct, CITY MED, după ce a luat act de acest fapt, nu vă va mai trimite comunicări de marketing direct. Deşi nu veţi mai primi comunicări de marketing direct, CITY MED ar putea totuşi să prelucreze Datele dumneavoastră cu Caracter Personal în mod legal, în baza altor temeiuri şi pentru alte scopuri cum ar fi, îndeplinirea anumitor obligaţii legale care îi incumbă, executarea contractului sau interesul legitim al CITY MED (de ex., pentru îmbunătățirea serviciilor, soluționarea plângerilor primite, apărarea drepturilor şi intereselor).

 

Totodată, în situaţia transferurilor de date în afara SEE („Spatiului Economic European”), persoanele vizate ale căror Date cu Caracter Personal fac obiectul transferului, pot solicita operatorului de date informaţii privind garanţiile de transfer.

 

Pentru exercitarea drepturilor menţionate mai sus, vă puteţi adresa cu o solicitare la următoarele date de contact:
• Adresa: Satu Mare, str Diana ,nr 17, ap.2
• E-mail: labcitymed@yahoo.com

 

De asemenea, pentru orice informații suplimentare cu privire la modul în care sunt prelucrate Datele cu Caracter Personal, vă rugam să contactați Responsabilul cu Protecţia Datelor, la adresa de e-mail: labcitymed@yahoo.com